Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy včetně vegetačních *, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo s elektrickým či plynovým pohonem *, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • podpora na využití tepla z odpadní vody *
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Kdo může o podporu zažádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Není-li v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 – „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek“ pro daný kraj, v němž se rodinný dům nachází, stanoveno pozdější rozhodné datum způsobilosti výdajů. V takovém případě se pro posouzení možnosti podání žádosti v tomto Programu použije rozhodné datum způsobilosti stanovené pro příslušný kraj. **

Způsob podání žádosti

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách Programu.

Základní pravidla

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti

 • předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-li stanoveno jinak
 • v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak
 • kompletní informace o dokumentech předkládaných při podání žádosti naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů
*)O tuto podporu je možné žádat až od 9. ledna 2017.
**) Účinné od 9. ledna 2017.

V dubnu 2017 začne příjem žádostí do "doplňkové" výzvy kotlíkové dotace. Ta bude ve Středočeském kraji vyhlášena měsíc před příjmem žádostí, kterých bude cca 400. Oproti původním informacím dojde k několika změnám také v "papírové" části. Stejné ale zůstanou výše dotací a to, že bude možné zažádat pouze na tepelné čerpadlo nebo kotel čistě na biomasu.
 
Druhá letošní výzva, ta regulérní, bude vyhlášena na podzim tohoto roku. Kraje si do konce března zažádají na přidělení alokací, celkově půjde do této výzvy podobně velká suma jako minulý rok. Již nebudou podporovány kotle čistě na uhlí.
 

S JAKOUKOLIV VÝZVOU KOTLÍKOVÉ DOTACE VÁM POMŮŽEME OD ZAČÁTKU DO VÝPLATY PENĚZ. KONZULTACE ZDARMA, PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI VČAS A PRECIZNĚ.

V roce 2017 tento program pokračuje rovnou v několika výzvách:
 
1) RODINNÉ DOMY - nejoblíbenější výzva. Zateplení, výměna výplní, nový zdroj vytápění.. a nově podpora zelených střech a využití odpadního tepla. Dále je také možné, za určitých podmínek, žádat na výstavbu RD nebo samostatnou výměnu zdroje vytápění, solární termické systémy, fotovoltaiku nebo rekuperaci.
 
2) BYTOVÉ DOMY V PRAZE - výzva pro zateplení a výměnu zdrojů u bytových domů v Praze. Míra dotace je příjemná a spolu s ostatními pravidly mají BD na území Prahy výhodnější podmínky než BD na ostatních místech v České republice. Tam je podpora možná v programu IROP, a to až do konce roku 2017.
 
3) BYTOVÉ DOMY V CELÉ ČR - výstavba. Nová výzva, ve které je možné žádat na výstavbu domů v téměř pasivním a pasivním standardu.
 
4) VEŘEJNÉ BUDOVY - budovy, na které nelze žádat v jiných programech nebo byly nevyužívány a není možné doložit spotřeby energií. Například obce mohou tento použít v případě, že nešlo na budovu žádat v OPŽP. Podporováno je snížení energetické náročnosti objektů, tedy znovu se jedná o zateplení, výměnu výplní či zdroje vytápění.
 
 

VÍCE INFORMACÍ RÁDI POSKYTNEME NA KONZULTACI, A TO BUĎ TELEFONNÍ NEBO V SÍDLE NAŠÍ FIRMY V KOLÍNĚ

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ PROJEKTY K ZÍSKÁNÍ ŽÁDOSTI VČETNĚ VSTUPNÍHO PŘEDBĚŽNÉHO POSOUZENÍ, ZDALI BUDE MOŽNÉ ŽÁDAT A KOLIK DOSTANETE

NYNÍ PROVÁDÍME, V PŘÍPADĚ ZÁJMU, TERMOVIZNÍ SNÍMKY ZDARMA KE KAŽDÉMU PŘEDBĚŽNÉMU POSOUZENÍ

Kotlíkové dotace pro Středočeský kraj budou pokračovat v dubnu tohoto roku. Bude možné zažádat pouze na nová tepelná čerpadla nebo kotle čistě na biomasu. Ostatní podmínky by měly zůstat nezměněny.

NABÍZÍME BEZPLATNOUT PŘÍPRAVU ŽÁDOSTI VČETNĚ INSPEKCE OBJEKTU A NÁVRHU MIKROOPATŘENÍ, A TO V BŘEZNU TAK, ABYCHOM BYLI PŘIPRAVENI PODAT JIŽ PRVNÍ DEN

 
Až v po podání budeme fakturovat smluvenou částku. Využijte naší nabídky. Jistota a zkušenosti, to je SIGREEN. Recenze na naše služby naleznete zde na webu.
 
Informace o programu zdarma na emailu sigreen@sigreen.cz, telefonu 724 802 823 či pomocí našeho webového formuláře. Těšíme se na spolupráci.