Středočeský kraj poskytne poslední možnost, jak získat dotaci až 127 500 Kč na výměnu starého kotle na pevná paliva od 3. června 2019. V tento den se spouští příjem žádostí o dotaci pro dalších cca 5 000 žadatelů.
 
Tato možnost je poslední v dohledné době a v takto vysoké částce dotace. Využijte tuto možnost.
 
Podle zákona o ochraně ovzduší již nebude možné od září 2022 provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy.(Emisní třída je uvedena na výrobním štítku Vašeho kotle. Pokud tam není, lze předpokládat, že se jedná o kotel 1. třídy).
 
Chcete zjistit, zdali můžete o dotaci zažádat? Potřebujete pomoci s vyřízením dotace? Kontaktujte nás buď osobně nebo po telefonu 724 802 823 či emailu sigreen@sigreen.cz.
 
Rádi Vám pomůžeme! Působíme po celé ČR.
 
 

Předpokládané zahájení příjmu žádostí ve Středočeském kraji bude 3. června 2019.

Majitelé rodinných domů budou moci žádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu anebo plynový kondenzační kotelNa základě požadavků vyplývajících z Programu Ministerstva životního prostředí ČR již nebude možné poskytnout dotaci na kotel kombinovaný.

SIGREEN POUR FÉLICITER 2019, Designed by starline / Freepik

 

Nová zelená úsporám 2018-2019, novinky

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM pokračuje a od 15. 10. 2018 jsou některá pravidla upravena. Většina z nich k lepšímu.
 
Hlavní novinky důležité pro nové žadatele:
 
1) oblast A, zateplení, výměna oken
- dotace na zateplení stropu k půdě a dalších konstrukcí k nevytápěnému se zvýšila, a to o z 330 Kč/m2 na 500 Kč/m2!
- lhůta pro realizaci opatření je posunuta na dva roky od schválení žádosti
- opatření lze realizovat i svépomocí, musíte ale mít dozor dle stavebního zákona. Uznatelné náklady pro svépomoc jsou od 1.9.2018.
 
2) oblast B, výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností
- nová oblast podpory, kdy je možné získat 150 000 Kč na RD.
 
3) oblast C, výměna zdrojů
- nyní můžou zažádat i ti, kteří nemají dům zateplen. I méně zateplené či nezateplené domy tak mohou získat dotaci typu lokální topidla > tepelné čerpadlo / plynový kondenzační kotel / kotel/krb na biomasu nebo elektrické vytápění > tepelné čerpadlo.
 
 
 
Nejste si jisti, zdali můžete dotaci získat? Chcete posoudit svůj záměr nebo optimalizovat návrh opatření tak, abyste získali co nejvyšší dotaci? Přijďte k nám, zavolejte nebo napište a sen proměníme v realitu. SIGREEN je Vaše jistota. Pomůžeme Vám.
 
sigreen@sigreen.cz | 724 802 823 | SIGREEN s.r.o.: ENERGETICKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO MPO KOLÍN

NZÚ dotace Kolín

K 1. lednu 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která se dotýká i některých postupů v administraci žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám.

 

Níže vám přinášíme přehled nejdůležitějších změn a jejich dopad do programu.

Stavební úřad mi nevydal stanovisko k mému stavebnímu záměru, lze jej něčím nahradit?

Novela stavebního zákona rozšiřuje okruh záměrů, které nepodléhají stavebnímu řízení a některé stavební úřady tak u jednodušších změn stávajících domů nechtějí vydávat žádná stanoviska. V takovém případě můžete oficiální stanovisko stavebního úřadu nahradit např. záznamem z proběhlého ústního jednání, případně i čestným prohlášením, že jste svůj záměr se stavebním úřadem řádně projednal, a že záměr nevyžaduje žádné povolení.

V případě stavebních záměrů vyžadující nějakou formu povolení, tedy zejména v případě nové výstavby nebo větší změny stávajícího domu (realizace přístavby či nástavby a další stavební úpravy, při nichž dochází k zásahu do nosných konstrukcí nebo k výrazné změně vzhledu) nebo v případě památkově chráněných staveb, se postup nemění – stanovisko stavebního úřadu bude i nadále vyžadováno – většinou se bude jednat o vydané stavební povolení či souhlas s provedením ohlášené stavby.

Jak mám doložit dokončení realizace?

Výrazné proměny doznaly postupy spojené s formálním dokončením stavby. U většiny rodinných domů nebude stavební úřad již nadále vydávat kolaudační souhlas či souhlas s užíváním stavby.
Doklad o dokončení realizace bude mít nejčastěji podobu:

  • stavební záměry nevyžadující žádné povolení: zpráva technického dozoru;
  • změny stávajících domů vyžadující povolení: kopie formuláře „Ohlášení dokončení stavby" a zpráva technického dozoru;
  • nově postavené domy: aktuální výpis z Katastru nemovitostí, ve kterém bude nemovitost zapsána s požadovaným účelem užívání včetně přiděleného čísla popisného.

Více informací o dokončování staveb naleznete v metodických pomůckách ministerstva pro místní rozvoj:Zápis stavebních objektů do RÚIAN po 1. 1. 2018 a Kolaudace rodinných domů po novele stavebního zákona.

Důležité je vše projednat s místně příslušným stavebním úřadem, kde s Novou zelenou úsporám mají více či méně zkušeností. My máme zkušenosti s předchozími projekty, a tak můžeme pomoci i s předáním zkušeností s úřady, se kterými jsme se už setkali. Zkušenosti jsou převážně kladné, důležitá je komunikace.

Jak je to s technickým dozorem stavebníka, musím si ho zajistit? Kdo ho může vykonávat?

Stavební zákon již dříve požadoval, aby stavebník u staveb financovaných z veřejných rozpočtů zajistil technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Novela tento požadavek dále zpřísňuje, když vymezuje okruh osob, které jsou oprávněny tyto činnosti vykonávat. Nově tak musí technický dozor stavebníka zajišťovat výhradně autorizovaná osoba – tj. autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr či technik (s přihlédnutím k jeho oboru autorizace či specializaci). Technický a autorský dozor může vykonávat stejná osoba.

V případě žádosti z oblasti podpory A musíte po dokončení realizace doložit závěrečnou zprávu odborného technického dozoru. Činnost technického a autorského dozoru by měla být vykonávána nezávislou osobou, která není v pracovněprávním, smluvním nebo jiném vztahu s dodavatelem stavby (realizační firmou). Výdaje na zajištění technického či autorského dozoru lze uplatnit jako způsobilé.

Tento typ dozoru (ostatně i všechny ostatní) vykonáváme a zpravidla ho zahrneme do kompletního balíčku projektu Nová zelená úsporám, abyste s ním neměli starosti a mohli se soustředit na realizaci.

 

Více informací k problematice technického a autorského dozoru u staveb financovaných z veřejných rozpočtů naleznete v metodické pomůcce ministerstva pro místní rozvoj: Výkon technického dozoru stavebníka.

Jak je to se soubory staveb, mám dva samostatně stojící rodinné domy, avšak pouze jedno číslo popisné, mohu získat podporu?

Obecně to možné je, každý případ však má svá specifika, a proto vám doporučujeme konzultovat je na jakémkoliv krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR ještě před podáním žádosti. Pokud máte pod jedním číslem popisným zaevidovány dvě a více samostatných staveb, kdy každá z nich samostatně splňuje definici rodinného domu, bude na tyto stavby zpravidla nahlíženo jako na oddělené domy a bude umožněno podat si žádosti na jednotlivé stavby.

 

Článek převzat z: http://www.novazelenausporam.cz/clanek/nova-zelena-usporam-a-novela-stavebniho-zakona/ kromě našich poznámek zeleně.

 

Využijte našich služeb na míru nebo bezplatného poradenství pro ministerstvo průmyslu a obchodu EKIS v sídle naší firmy v Kolíně.