Od 26.9.2023 probíhá příjem žádostí o dotaci do podvýzvy Nové zelená úsporám - tzv. Oprav dům po babičce.

Program je určen vlastníkům jednoho rodinného domu, kteří jej chtějí kompletně zateplit (stěny, střechy, stropy, podlahy a výměna výplní otvorů).

Podmínkou je také mít v něm po realizaci 10 let trvalé bydliště.

 

Žadatel

 - zletilá ekonomicky aktivní fyzická osoba, která je vlastníkem stávajícího rodinného domu

Podporu nelze poskytnout v případě že:

- žadatel má závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva či jiného veřejného orgánu;

-předmětem žádosti je stavba, na jejíž výstavbu byla v minulosti poskytnuta podpora z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám 2013 popř. Nová zelená úsporám v oblasti B;

- žadatel nebo některý ze členů domácnosti vlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členského podílu v bytovém družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání bytu;

- budova, která je předmětem dotace, nesmí sloužit jako zástava ve prospěch jiné nemovitosti nebo podnikání a nesmí být předmětem exekuce;

Místo realizace

- rodinný dům na území ČR, nejvýše se třemi samostatnými byty, obytná část zemědělské usedlosti, stavba určená pro rodinou rekreaci

- budova v navrhovaném stavu plní funkci RD a před realizací plnila účel vyžadující vytápění během celého otopného období v její převážné části

(celková energeticky vztažná plocha budovy v navrhovaném stavu nepřekročí 350 m2)

- stavba nového rodinného domu na místě původního, odstraněného bezprostředně před realizací

- na výstavbu stávajícího domu byla podána žádost o vydání stavebního povolení před 1. 7. 2013.

- max 20% celkové plochy domu je využívána k ekonomické činnosti včetně pronájmu

 

Podmínky

- žadatel zodpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost všech dokumentů předkládaných Fondu

- uznatelné náklady od 1. ledna 2021 (vč záloh) a navrhovaná opatření v oblasti podpory A (zateplení) nebyla dokončena před 17. 7. 2023

- podpora je omezena na max. 50 % přímých realizačních výdajů

- žadatel je povinen zůstat vlastníkem nemovitosti po celou dobu udržitelnosti (10 let)

- žadatel a členové jeho domácnosti jsou povinni mít v podporované stavbě trvalý pobyt a užívat ji pro bydlení po celou dobu udržitelnosti. (nevztahuje se na osamostatnění dítěte)

- žadatel má povinnost zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby

- Okna a vnější dveře instalovány v souladu s ČSN 74 6077 – Požadavky na zabudování.

- Barva nové fasády domu bude zvolena dle vzorníku NCS (s odchylkou ΔE 5), v případě obkladů a vícebarevného řešení navržena autorizovaným architektem, stanovena památkovou péčí, úřadem městského architekta, regulačním plánem nebo uzemním plánem, nebo odpovídá

původnímu barevnému řešení fasády.

- lze žádat samostatně pouze na oblast podpory A

 

Výše podpory

- maximální celková výše podpory pro oblast A – Zateplení až 1 mil Kč

- rodinný bonus 50 tis na každé vlastní dítě v domácnosti v plné péči

- kombinační bonus 10 tis za každé opatření

 

Lhůta na realizaci

- v oblasti podpory A, C, D 24 měsíců, nejpozději do 30. 6. 2028

Vyplacení podpory

- ex post - formou dotace u žádostí podaných po realizaci opatření

- ex ante - formou zálohy u žádostí podaných před dokončením realizace

 

S čím Vám můžeme pomoci:

Posoudíme Váš záměr a možnost získání dotace.

Na základě podkladů můžeme vypracovat předběžné posouzení. Provedeme inspekci nemovitosti. K žádosti o dotaci vypracujeme odborný posudek a energetické hodnocení se všemi potřebnými dokumenty.

Podáme za Vás žádost o dotaci v systému AIS SFŽP a postaráme se o celý její průběh, následně Vám pomůžeme s doložením realizovaných opatření. Společně tak projdeme celým procesem od návrhu až po vyplacení dotace.

Na naše služby dostanete dotaci až 50 000 Kč