MŽP spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Do krajů pošle další 3,4 miliardy korun na výměnu starých kotlů

16.03.2017 - Ministerstvo životního prostředí s ročním předstihem spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Ty významně zlepší kvalitu ovzduší v České republice a díky úspornému provozu ušetří i peníze domácnostem. V nově vyhlášené druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v ČR prostřednictvím krajů rozděleno 3,4 miliardy korun a vyměněno dalších až 35 tisíc starých kotlů.

Nově není nutné realizovat mikroenergetická opatření, což přinese do rozpočtu na výměny kotlů další půl miliardy korun. Zavedeny jsou také dotační stropy na nové zdroje. Právě díky zrušení realizace mikroopatření žadatelé o nový kotel ze svých vlastních zdrojů přispějí méně.

„Kotlíkové dotace jsou revolučním dotačním projektem, který se nám podařilo nejen vymyslet, ale i vydupat ze země. S Evropskou komisí jsme hledali a nakonec i našli způsob, jak z evropských peněz přímo podpořit domácnosti, což z evropských dotačních programů běžně nejde. Výměna starých kotlů za nové a ekologičtější v ČR je přínosem pro nás pro všechny, protože právě lokální topeniště se zásadním způsobem podílejí na znečištěném ovzduší v ČR," vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

 Mezi kraje bude v druhém kole kotlíkových dotací rozděleno dalších 3,4 miliardy korun. Ty je následně přerozdělí mezi občany prostřednictvím svých krajských výzev. Pro domácnosti to značí další šanci získat dotaci na nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel.

„Nově nebudeme podporovat kotle čistě na uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu. Zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12 % ze všech podaných žádostí. Další významnou novinkou je, že lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření, díky čemuž nejen finančně ale i administrativně ulevíme žadatelům a zároveň budeme moci z uspořených peněz podpořit výrazně více domácností. Celá půl miliarda korun tak půjde rovnou na výměnu zdrojů. I díky tomu můžeme ve druhé vlně do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů," informuje ministr Brabec.

K výměně chce ministerstvo motivovat zejména občany v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduší, kde jsou opakovaně překračovány limity škodlivých látek. „Domácnosti v těchto prioritních oblastech automaticky získají bonus ve výši 7 500 korun," doplňuje Brabec.

„Nově jsme oproti první výzvě zavedli stropy na maximální výši dotace. Tím zajistíme, že kotle nebudou zbytečně předražené, ale na žadatele to zároveň nijak nedopadne. Díky zrušeným mikroenergetickým opatřením se totiž celkově sníží obnos, který žadatel bude muset financovat ze svého. Například u nejoblíbenějších kombinovaných kotlů je to až o 7 tisíc korun méně, které bude muset domácnost doplatit na výměnu s dotací," doplňuje ministra náměstek sekce evropských fondů ministerstva Jan Kříž.

Zkrátka ale nepřijdou ani ti žadatelé, kteří by chtěli spolu s výměnou kotle provést další energeticky úsporná opatření, např. vyměnit okna či částečně zateplit dům. „Pokud se majitel rodinného domu rozhodne, že vedle výměny kotle provede i některé z dílčích opatření z programu Nová zelená úsporám tzn., například vymění okna, dveře nebo zateplí strop nad nevytápěnou půdou, získá krom dotace další bonus ve výši 20 000 korun, v případě instalace nového kombinovaného kotle dokonce až 40 000 korun," prozrazuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „Získání bonusu za zateplení je možné prakticky kdykoliv, až do konce trvání programu Nová zelená úsporám. Žadatel si může požádat letos na kraji o dotaci na kotel, a třeba na jaře příštího roku požádá na SFŽP ČR o dotaci na zateplení, po realizaci opatření mu vyplatíme jak dotaci na zateplení, tak bonus za výměnu kotle."

Mezi způsobilé výdaje bude možné zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Z programu mohou domácnosti čerpat na nový kotel desítky tisíc korun, další peníze pak mohou získat přímo od kraje či obce, které se do kofinancování také mohou zapojit.

„Se všemi kraji budeme ještě jednat o využití možnosti podávat žádosti elektronicky a zároveň budeme usilovat o to, aby kraje lidem umožnily předfinancování kotlů nebo proplacení neuhrazených faktur od dodavatele, což by zásadně usnadnilo financování výměn občanům, kteří nemají na nový kotel našetřené prostředky. Systém těchto plateb již v první výzvě aplikoval například Královehradecký kraj a velice se osvědčil," říká ministr Brabec.

Finální podobu podmínek pro občany budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích můžou lišit. Ministerstvo v rámci výzvy pro kraje stanovilo povinné podmínky, které kraje musí při vyhlašování podmínek pro občany dodržet. Zároveň jim dalo poměrně široké pole pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat. Základními a neměnnými podmínkami jsou např. výše dotace či povinný Ekodesign všech nových kotlů. Naopak např. to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů. Své žádosti o dotační prostředky mohou kraje na Státní fond životního prostředí ČR podávat od 31. března do 28. dubna 2017. Ministerstvo v každém kraji stanovilo novou výši alokovaných prostředků, o jakou mohou kraje žádat a zároveň povinné počty kotlů, které za tyto prostředky musí kraje vyměnit (více v tabulce v příloze).

Výsledky prvního kola kotlíkových dotací

V první výzvě kotlíkových dotací domácnosti z celé České republiky podaly takřka 30 tisíc žádostí o dotaci na výměnu starého kotle za nový. Některé kraje v současné době přitom stále ještě přijímají žádosti v tzv. doplňkových výzvách.

„Naše kotlíková revoluce, kterou jsme pro občany odstartovali v létě 2015, zatím běží výborně, o dotace je enormní zájem. To ostatně potvrdila smršť, která se strhla k doplňkové výzvě v Moravskoslezském kraji, kdy lidé vyhrazených 55 milionů rozebrali za pouhé 3 minuty. Také přínosy výměn kotlů pro ovzduší, kterých ve 3 vlnách plánujeme za 9 miliard korun postupně u 100 tisíc kotlů, budou nesporné. Díky výměně starých kotlů za nové v první vlně kotlíkových dotací bude naše ovzduší čistší ročně o 1 600 tun zdraví škodlivých tuhých znečišťujících látek, více než 0,7 tun rakovinotvorného benzo[a]pyrenu a sníží se i emise skleníkových plynů - u CO2 to bude o více než 168 750 tun," chválí ministr Brabec dosavadní průběh kotlíkových dotací.

Největší zájem projevili žadatelé v rámci první výzvy kotlíkových dotací o kombinované kotle na spalování biomasy a uhlí (36 % žadatelů), značný zájem byl i o tepelná čerpadla (22 % žadatelů), plynové kondenzační kotle (14%) a kotle na biomasu (16 % žadatelů). Naopak nejméně žadatelů si řeklo o dotace na nový čistě uhelný kotel (12 % žadatelů).

Přílohy TZ:
Seznam prioritních oblastí měst a obcí (pdf)
Prezentace z tiskové konference (pdf)
Alokace a počet povinných výměn v krajích (pdf)

Dokumenty k výzvě

KOTLÍKOVÉ DOTACE V KOSTCE

Na co dostanete dotaci:
- zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
- nová otopná soustava
- rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
- projektová dokumentace

Výše podpory:
Tepelné čerpadlo - 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) - 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) - 80 %, max. 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel - 75 %, max. 95 000 Kč
Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (samočinná dodávka paliva) - 75 %, max. 75 000 Kč

Bonusy:
Prioritní oblasti - bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám - bonus až 40 000 Kč

Tabulka (pdf)

Kde a kdy budete žádat:
Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. K dotazům veřejnosti na kotlíkové dotace, prosím, využijte info e-mail: kotliky@sfzp.cz.

 

Zdroj: https://www.sfzp.cz/clanek/193/3264/mzp-spousti-druhou-vlnu-kotlikovych-dotaci-do-kraju-posle-dalsi-3-4-miliardy-korun-na-vymenu-starych-kotlu/

Jako zpracovatelé žádostí o kotlíkovou dotaci přinášíme čerstvé informace ohledně výzev pro tento rok, respektive pro tzv. podzimní výzvu, se kterou Vám opět pomůžeme od začátku do připsání dotace:
 
"Zástupci Ministerstva životního prostředí jednali v posledních měsících o podmínkách druhé vlny kotlíkových dotací. Novinkou v programu má být ukončení vyplácení dotací na výměnu starého kotle za kotel výhradně na uhlí.
 
„Přípustná bude pouze kombinace uhlí a biomasy a kotle s automatickým přikládáním,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.
 
V druhé vlně kotlíkových dotací bude dle jeho slov zvýhodněn Moravskoslezský kraj, který dostane na výměnu kotlů pro své obyvatele téměř 900 milionů korun. To znamená, že dostane fi nanční prostředky jak z druhé, tak ze třetí vlny najednou. Cílem je v tomto kraji co nejrychleji zlepšit kvalitu ovzduší. Ostatní kraje Ostatní kraje dostanou celkem 2,5 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí tak ve druhé výzvě kotlíkových dotací přerozdělí celkem 3,4 miliardy korun..
 
 
"KDO MŮŽE POŽÁDAT O KOTLÍKOVOU DOTACI
 
Kotlíkovou dotaci mohou žadatelé získat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přiklá- dáním v rodinných domech.
 
Lze ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. •
 
Nově nebude již nutné dělat tzv. mikroenergetická opatření. •
 
O tom, kdy je možné podat žádost o dotaci, rozhoduje příslušný krajský úřad, který vyhla- šuje výzvy pro občany.
 
Informace najdou zájemci na webových stránkách svého krajského úřadu či na jeho vývěsce a mohou je získat také telefonicky na speciální telefonní lince kraje nebo v denním tisku.
 
Článek adaptován z únorového čísla periodika Priorita.

V roce 2017 se naskýtá možnost získat dotace na rekonstrukce, novostavby, zdroje vytápění i zelené střechy.
 
Pro vlastníky rodinných domů běží program Nová zelená úsporám. Na zateplení rodinného domu můžete získat i milion korun. Získáme ho pro Vás.
 
Na výměnu kotle na pevná paliva budou vyhlášeny kotlíkové dotace. Kompletní vyřízení široko daleko.
 
SVJ zařídíme dotaci na zateplení, projektovou dokumentaci, rozpočet, termovizi nebo průkaz energetické náročnosti.
 
Podnikatelům dotace na zateplení hal, výrob, administrativ s dotací až 50 %.
 
Obce mohou získat na zateplení a výměnu zdrojů pro školky, úřady a kulturní domy.
 
 
POMŮŽEME S:
 
PROJEKTY DOTACÍ NA KLÍČ - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, KOTLÍKOVÉ DOTACE
ENERGETICKÉ POSUDKY, AUDITY A PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŠECH STUPŇŮ
ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ ZDARMA
 
 

 

ZÍSKAT DOTACI POMŮŽEME I VÁM. KONZULTACE ZDARMA, NÍZKÉ CENY A JEDNÁNÍ NA ROVINU

SIGREEN s.r.o.

S návrhem materiálů a postupu pro splnění podmínek programu a tím i získání dotace Vás provedeme. Přijďte na nezávaznou konzultaci zdarma nad čajem v Kolíně v pondělí či středu, 13:00-17:00.

 

U postupných renovací doporučujeme v rámci projektové dokumentace připravit plán komplexní renovace objektu jako cílového stavu a až následně zvolit postupné kroky a jejich vzájemné rozložení v čase. Tento promyšlený a předem připravený postup vede k ekonomicky i energeticky nejefektivnějšímu řešení.

Jednotlivé dílčí kroky postupné renovace objektu by měly následovat v logickém pořadí tak, aby realizací jednoho opatření nedošlo k omezení realizace opatření následujícího.

Níže uvádíme stručné zásady, které je vhodné při postupné renovaci zohlednit:

Změna velikosti a orientace oken

Měníte-li uspořádání interiéru, je vhodné před zateplením a výměnou oken zvážit i úpravu velikosti a orientace oken. Cílem je lépe využít sluneční záření (především z jižní strany fasády), které pokryje část spotřeby energie na vytápění. Okenní otvory je možné dozdít či ubourat tak, aby bylo slunce využito efektivněji.

Renovace podkroví a změny dispozičního řešení v interiéru podkroví

Opatření je nejvhodnější současně spojit i s renovací střešního pláště, jinak v budoucnu hrozí nutnost opětovného zásahu do střešní skladby z interiéru. Tloušťku tepelné izolace ve střeše lze přidávat směrem od exteriéru i z interiéru. Skladbu je nutné doplnit o instalaci parobrzdné nebo parotěsné roviny (fólie, OSB desky apod.).

Renovace střechy - přesahy

Upravujete-li střechu, zvolte dostatečný přesah vůči obvodovým stěnám, aby nebyla následně zamezena aplikace zateplovacího systému stěn v dostatečné tloušťce 
(160–300 mm).

Renovace střechy - výměna krytiny

Výměnu střešní krytiny je nejvhodnější současně spojit i s úpravou skladby střešního pláště. Nechybí-li ve skladbě střešního pláště parotěsná či parobrzdná vrstva, lze doplnit tepelnou izolaci i nad úroveň stávajících krokví.

Renovace ploché střechy

Renovaci ploché střechy by měly vždy provázet sondy do stávajícího souvrství, díky kterým bude možné stanovit nejefektivnější a nejtrvanlivější způsob aplikace dalších vrstev. Často je vhodné úplné odstranění všech původních degradovaných vrstev a jejich nahrazení novými. Je-li to možné, doporučujeme upravit atiku se zohledněním možnosti následného zateplení navazujících stěn a eliminaci tepelného mostu atikovou nadezdívkou.

Renovace terasy

U renovace teras doporučujeme, stejně jako u plochých střech, prověřit kvalitu hydroizolačních a tepelněizolačních vrstev a úpravy provést s ohledem na dlouhodobou funkčnost celé skladby. Současně se zateplením terasy a navýšením tloušťky její skladby o tepelnou izolaci doporučujeme zvážit případnou úpravu velikosti a osazení balkonových dveří, kterými se na terasu vstupuje.

Zateplení obvodových stěn

Při zateplení obvodových stěn je vhodné odstranit všechny prvky narušující budoucí tepelněizolační rovinu a nově je aplikovat až po zateplení, případně zvážit jejich trvalé přemístění (anténa, bezpečnostní zařízení, ozdobné prvky, elektro skříň, apod.). Rovinu tepelné izolace by v budoucnu mělo narušovat co nejméně prvků.

Sanace vlhkosti

Před zateplením obvodových stěn je nezbytné provést u staveb zatížených nadměrnou vlhkostí z podzákladí sanační opatření zamezující pronikání vlhkosti do konstrukce a až následně zateplit obvodové stěny a sokl. Sanaci vlhkosti doporučujeme provést i v případě pouhé výměny oken, aby se předešlo zvýšení vlhkosti vzduchu v interiéru a následné tvorbě plísní.

Výměna oken

Nejvhodnější je výměnu oken realizovat současně se zateplením obvodových stěn. V případě samostatné výměny oken doporučujeme změnit pozici oken v konstrukci tak, aby nová okna byla osazena na vnější líc stěny nebo do tzv. předsazené montáže s tepelněizolačním límcem. Budete-li měnit okna v předstihu před zateplením, bude nutné znovu vyměnit parapety. Výměnu balkonových dveří je nutné provést s ohledem na možné budoucí navýšení skladby terasy.

Instalace vnějších stínících prvků

Současně s úpravou oken a zateplením obvodových stěn doporučujeme zvážit aplikaci vnějších stínících prvků (např. žaluzie, látkové rolety, apod.) nad okny orientovanými východním, jižním a západním směrem. V případě jižní orientace je možné využít konstrukčního stínění (např. pomocí markýzy, balkonu, pergoly, apod.). Venkovní stínící prvky jsou nejefektivnějším způsobem stínění.

Větrání

Výměnu původních netěsnících oken za nová těsnící je vhodné doplnit opatřením zajišťujícím trvalou výměnu vzduchu v objektu. Dostatečnou výměnou vzduchu se předejde vzniku plísní a škodlivin v interiéru. Jedním z nejefektivnějších způsobů větrání je tzv. řízené větrání se zpětným získáváním tepla, které nejen zaručí kvalitní vnitřní prostředí, ale i významné úspory tepla.

V případě výměny oken je vhodné instalaci tohoto zařízení v budoucnu neznemožnit. Systém řízeného větrání může lokálně snížit úroveň stropu (podhledem). Výška oken by tedy měla být upravena s ohledem na snížený podhled a umožňovat plné otevření okna.

Vzduchotěsnost objektu

V případě instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla doporučujeme provést nejprve opatření ke zvýšení vzduchotěsnosti objektu. V případě, že je objekt netěsný, dochází k významnému snížení funkčnosti zařízení a účinnosti zpětného získávání tepla. Tento požadavek prakticky představuje nutnost výměny původních netěsnících oken za nová těsnící se vzduchotěsným osazením do stěn. Těsností obálky budovy zabráníte také závažným poruchám jednotlivých konstrukcí. Průvzdušnost objektu je měřena tzv. blower-door testem, který lze provést kdykoliv v průběhu renovace objektu.

Výměna kotle

Výměnu zdroje tepla je vhodné provést současně s významným snížením tepelných ztrát budovy, nikoliv v období mezi menšími dílčími opatřeními. Vhodné je nejprve významně snížit tepelné ztráty objektu a až následně vyměnit zdroj tepla. Tak bude možné instalovat zdroj tepla o nižším výkonu a také s nižší cenou. V některých případech nemusí být výměna zdroje tepla bez snížení tepelných ztrát možná.

Otopná soustava

Výměnu zdroje by měla vždy doprovázet i revize otopné soustavy a jejích řídících a regulačních prvků. Míra zásahu do otopné soustavy vždy závisí na konkrétním druhu zdroje tepla, schématu zapojení a míře provedených energeticky úsporných opatření. Současné snížení tepelných ztrát budovy může umožnit zachování stávající otopné soustavy.

Regulace otopné soustavy

Po realizaci energeticky úsporných opatření doporučujeme vždy provést hydraulické vyvážení otopné soustavy a úpravu nastavení termostatických hlavic na otopných tělesech. Nebude-li vyvážení provedeno, neprojeví se úspory v dostatečné míře a hrozí riziko přetápění objektu.

Návrh konstrukčních detailů

V rámci projektové dokumentace doporučujeme požadovat řešení (výkresy, případně tepelně-technické posouzení) nejdůležitějších detailů návazností jednotlivých stavebních konstrukcí a návrh jejich řešení zohledňující eliminaci tepelných mostů. Nevhodně řešené tepelné mosty mohou zapříčinit vznik plísní či závažnou degradaci stavebních konstrukcí.