Povinnosti mít zpracovaný energetický audit dle novely zákona č. 406/2000 Sb. se týká všech podnikatelských subjektů, u kterých nově vzniká tato povinnost k 25.1.2021.

Pokud jste podnikatel, jehož hodnota ročního nakládání s energií (spotřeba) za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh, nebo došlo ke změně o více než 25 % při nakládání s energií ročně (2 po sobě jdoucí roky) oproti stavu z platného energetického auditu, máte za povinnost dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, mít zpracovaný Energetický audit a to k 25.1.2021.

Veškerý majetek (budovy, stroje apod. jsou majetkem společnosti a energie rovněž spotřebovává a hradí společnost).

Do energetického hospodářství se např. zahrnují následující spotřeby energie na:

 • vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, větrání, chlazení, atd.
 • spotřeba ve výrobních a technologických zařízeních
 • automobilovou dopravu a pod.

Výklad zákona 406/2000 sb.

 1. Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč, je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který splňuje podmínku podle věty první 2 po sobě jdoucí kalendářní roky. Způsob stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy stanoví prováděcí právní předpis.
 2. Podnikatel, který nemá povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh.

Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavce 1. se nevztahuje na podnikatele, jehož energetické hospodářství má spotřebu energie nižší než 200 MWh ročně.

 

ZDARMA IDENTIFIKUJEME POVINNOST MÍT ENERGETICKÝ AUDIT I VÁM.

NÁSLEDNĚ VÁM JEJ ZPRACUJE NÁŠ ENERGETICKÝ SPECIALISTA.

DNES BYLA VYHLÁŠENA VÝZVA PRO PODNIKY OP PIK ÚSPORY ENERGIE. ŽÁDOSTI JSOU PŘIJÍMÁNY.

Využijte ji k získání dotace, identifikujeme Vaši dotační příležitost a připravíme Vám všechno potřebné včetně energetického posudku. Žádost za Vás podáme a pomůžeme s výběrovým řízením.

 

Pište na sigreen@sigreen.cz nebo využijte náš kontaktní formulář, rádi Vám poradíme.

 
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) Výzvy
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Minimální výše dotace na projekt je 500 tis. Kč.

Maximální výše dotace na projekt je 200 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik až do výše 50 % prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik až do výše 40 % prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik až do výše 30 % prokázaných způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrového řízení
Kdo může žádat (příjemci podpory):
 • malé a střední podniky
 • velké podniky

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Úspory energie k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Specifika a omezení:

 • žadatelem mohou být podniky s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu
 • v rámci této výzvy počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen
 • projekt může být realizován na území České republiky, mimo NUTS 2 Praha
 
 

Prvního září tohoto roku byla v Jindicích, okres Kutná Hora, otevřena mateřská škola. Ze starého nevyužívaného objektu bývalé prodejny smíšeného zboží vznikla moderní nízkoenergetická stavba, která splňuje požadavky na energetickou náročnost a bezbariérovost.
Budova je šetrná k životnímu prostředí, vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo. Část fasády je provětrávaná s přiznanými svislými dřevěnými latěmi.
 
 
 
Naše společnost provedla architektonický návrh, veškerou projektovou dokumentaci, energetickou studii a posouzení, soupis prací. Budova byla podpořena v dotačním programu IROP, administraci dotace jsme zařídili také.
 
Děkujeme panu starostovi Ing. Šaňkovi za důvěru, kterou do nás vložil, a přejeme, ať se všem žáčkům školka líbí.
 
 
Máte zájem o podobný projekt? Kontaktujte nás a pustíme se do toho.
 
 
Prohlédněte si fotogalerii:
 
 
 

Do programu IROP, ze kterého Vám získáme dotaci na zateplení, výměnu oken, fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo v bytovém domě, byly přidány poslední peníze navíc. Doporučujeme všem zájemcům, aby nás kontaktovali. Začneme přípravu projektu tak, aby byla žádost včas podána a peníze rezervovány.

724 802 823 | sigreen@sigreen.cz

Celá ČR

 

Tisková zpráva:

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), navyšuje finance určené na výzvu „Energetické úspory v bytových domech III“ o další 1 mld. Kč na 5,5 mld. Kč. MMR tak reaguje na enormní zájem žadatelů. Datum a čas ukončení příjmu žádostí zůstává stejné, a to 29. 11. 2020 do 14 hodin.