Nová zelená úsporám nově na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody

 
Od 9. ledna 2017 bude otevřena nová výzva pro výstavbu bytových domů v nízkoenergetickém standardu po celé ČR.
 
Zároveň bude upravena výzva pro rodinné domy, kde bude nově:
 
 • podpora plynových tepelných čerpadel
 • dotace na zelené střechy
 • podpora využití tepla z odpadní vody - až 15 000 Kč/dům.
 • možnost instalace stěnových a střešních fotovoltaických panelů
 • snížení požadavků u objektů omezených památkovou péčí, v případě realizace dílčího zateplení lze získat podporu již při dosažení úspory energie ve výši 10 %
 • Správce svěřenského fondu jako další z oprávněných žadatelů
 
 

Podpora na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností v kostce

 • Výzva je kontinuální – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021 nebo vyčerpáním alokace, která činí 100 mil. Kč.
   
 • Dotaci je možné získat na výstavbu kvalitního ekologicky šetrného bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností na území celé České republiky, který splní podmínky Programu.
   
 • Podporu mohou získat pouze stavebníci bytových domů, kteří stavbu řádně dokončí (zkolaudují).
   
 • Žádost je možné podat pouze na projekty s platným územním rozhodnutím.
   
 • Poskytována je fixní dotace ve výši 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu.
   
 • Současně je možné žádat o dotaci také na výstavbu zelených střech (až 500 Kč/m2), využívání tepla z odpadní vody (až 5 000 Kč na jednu bytovou jednotku), zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy (až 70 000 Kč).
   
 • Celková výše dotace nesmí přesáhnout 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň 15 % z celkových výdajů na výstavbu bytového domu.
 
 
 

Program Nová zelená úsporám, který aktuálně poskytuje statisíce na rekonstrukce rodinných a bytových domů, se brzy rozroste o novou výzvu. Bude totiž podporovat energeticky úsporná opatření na administrativních budovách.
 
Podrobnosti jsou zatím utajeny, ale mělo by se jednat o obdobná opatření jako pro bytové a rodinné domy, tj. zateplení obálky budovy, výměnu oken a dveří a výměnu stávajících nešetrných zdrojů tepla.
 
Termín vyhlášení je nejistý, mluví se o konci roku či začátku příštího.
 
Jisté je, že Vám budeme schopni dotaci zařídit, vypracovat projekt, zažádat i provést administraci žádosti.

V pondělí 24. října 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR druhou výzvu dotačního programu Nemovitosti, který se dlouhodobě řadí mezi nejoblíbenější dotační tituly Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento program cílí na podporu rekonstrukcí a přeměn zchátralých objektů typu brownfields na moderní podnikatelské nemovitosti ve vymezených oborech CZ NACE.

První výzva programu Nemovitosti vyhlášená v rámci OP PIK v květnu 2015 výše uvedený trend opět potvrdila. Agentura pro podnikání a inovace zpracovala přes 900 předběžných žádostí o podporu a přes 350 Žádostí o podporu. S ohledem na nízkou alokaci cca 3,8 miliardy korun, kterou má celý program Nemovitosti na úrovni OP PIK k dispozici, nebylo bohužel možné podpořit v rámci kontinuálního sběru žádostí všechny uchazeče o dotační podporu, a jejich účast tak v hojném počtu očekáváme i v aktuální Výzvě II, která pracuje s alokací 950 milionů korun.

Oproti minulé výzvě dochází ke změně hodnotícího procesu. Výsledkem je přechod z kontinuálního způsobu sběru a hodnocení Žádostí o podporu na způsob kolový. O konečném příjemci tak vedle věcné a obsahové správnosti Žádosti o podporu nebude rozhodovat čas jejího podání, nýbrž počet dosažených bodů v rámci vícekriteriálního hodnocení. Sběr žádostí odstartuje 21. listopadu 2016 a potrvá minimálně 14 kalendářních dní. Pokud v rámci této doby dosáhne požadovaná výše prostředků dvojnásobku alokace Výzvy II, tedy 1,9 miliardy korun, bude příjem Žádostí o podporu po uplynutí výše zmíněné čtrnáctidenní lhůty uzavřen. Na tomto místě je třeba upozornit na fakt, že příjem je nově jednokolový, žadatelé podávají kompletní Žádost o podporu se všemi požadovanými přílohami pro účely následného hodnocení.

 

Důležitou změnou je, že není třeba dokládat energetický posudek, ale průkaz energetické náročnosti. Ten Vám po prvotní konzultaci rádi zpracujeme. Kontaktujte nás pro bližší informace, dokážeme podat žádost a zajistit povinné přílohy.

Bližší informace k Výzvě II programu Nemovitosti naleznete zde.

Článek adaptován z: http://www.agentura-api.org/2016/11/02/seznamte-se-nemovitosti/

 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KE KOTLÍKOVÉ DOTACI

 

1) Co musím doložit k vyúčtování? 

 • K vyúčtování musí žadatel dodat veškeré doklady související s výměnou a realizací nového zdroje.
 • Tyto informace jsou k nalezení na druhé straně vyrozumění nebo ve smlouvě na str. č. 6.

2) V jakém poměru ke zdroji je dotace?

 • Z max. vynaložených nákladů 150.000,- Kč (viz tabulka).
 • Konečná výše dotace je vždy vypočtena z doložených uznatelných nákladů.
 • Uznatelné náklady – veškeré související práce a náklady na zdroj (kotel, otopná soustava, doprava, materiál atd.)
 • Výslednou dotaci si můžete vypočítat v dotační kalkulačce
Kategorie kotle Popis kotle Dotace (%) Dotace (Kč) Dotace (%) – prioritní obec Dotace (Kč) – prioritní obec
A1 Kotel na tuhá paliva – výhradně uhlí 70 105 000 75 112 500
A2 Kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa 75 112 500 80 120 000
A3 Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa 80 120 000 85 127 500
B Tepelné čerpadlo 80 120 000 85 127 500
C Kondenzační kotel na zemní plyn 75 112 500 80 120 000

3) Za jak dlouho dostanu dotaci na účet?

 • Po dodání všech dokladů, kontrole a zkompletování bude příjemci dotace vyplacena na účet do 45 dní od uzavřené kontroly.

4) Musím dokládat mikroopatření, když jsem si ho udělal sám?

 • Ano, náklady na mikroopatření musí žadatel vždy dodávat.
 • V případě, že si práci žadatel udělal svépomocí, doklad na práci se nepožaduje.

5) Napsal jsem do žádosti jiné číslo účtu, než je číslo účtu žadatele, co mám dělat?

 • Žadatel změní č. účtu na základě změnového formuláře, který nalezne na stránkách Středočeského kraje (Kotlíková dotace – dokumenty ke stažení – č. 16 Změnový formulář).
 • K tomuto formuláři přiloží kopii smlouvy s bankou.
 • Tento formulář se vyplní a zašle doporučeně poštou na krajský úřad.

6) Kdy dostanu zpět podepsanou smlouvu od kraje?

 • Po podpisu smlouvy statutárním zástupcem bude smlouva zaslána do jednoho měsíce.

7) Můžu odstoupit od smlouvy?

 • Ano, žadatel může odstoupit od smlouvy na základě změnového formuláře, který nalezne na stránkách Středočeského kraje (Kotlíková dotace – dokumenty ke stažení – č. 16 Změnový formulář).
 • Tento formulář se vyplní a zašle doporučeně poštou na krajský úřad.

8) Nemám na fakturách název a číslo projektu, co s tím?

 • Není potřeba faktury a ostatní daňové doklady vracet zhotoviteli.
 • Žadatel název projektu a číslo projektu dopíše na kopie ručně a podepíše.
 
 
Pozn. převzato z oficiálních stránek Středočeského kraje.